eco farming logo

Проект Образование за утрешния ден

 

   
     
                             

 

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

лого Онразование за утрешния ден

За втора поредна година проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

През учебната 2019/2020 година стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2020 /2021 г.

През учебната 2019/2020 година в ОУ „Васил Левски“ с. Рогош започна обучението си първата група по проекта - „Любители на ИТ“ - 5а и 5б клас. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

През учебната 2020/2021 проектът разшири обхвата си, поради нарастналия интерес сред учениците и се формираха още две групи:

 

Клубове в ОУ „Васил Левски“ по проект „Образование за утрешния ден“

през  учебната 2019/2020 год. и 2020/2021 год.

 

№ по ред

Наименование на групата/ клуба

Брой ученици

Преподавател

Учебна година

1.

 „Класна стая в облака“ - 5а клас

15

Иванка Янкова

2020/2021

2.

 „И ние сме в облака“ - 5 б клас

15

Иванка Янкова

2020/2021

3.

 „Любители на ИТ“ - 6 а и 6б клас

14

Иванка Янкова

2019/2020

2020/2021

 

 

 

Линк към проекта: https://oud.mon.bg/

   
     
     
     

 Powered by webprint.bg.