eco farming logo

Важно

  • Съобщение относно организация за дистанционно обучение в ОУ "Васил Левски" с. Рогош.

Проект "Подкрепа за успех"

 

   
     
                             

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

   

В ОУ „Васил Левски“ с. Рогош стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"“ 2014-2020 г.

 

От м. май в училището ни стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Всички наши ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети ще получат подкрепа. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. В ОУ „Васил Левски“ с. Рогош са формирани 31 групи за допълнително обучение по предметите за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

 

 

   
1_a_BEL_Matematika.pdf 5_a_AE.pdf
1_b_BEL_Matematika.pdf 5_a_BEL.pdf
2_a_BEL_Matematika.pdf 5_a_Chovekyt_prirodata.pdf
2_b_BEL_Matematika.pdf 5_a_Matematika.pdf
3_a_BEL_Matematika.pdf 5_b_AE.pdf
3_b_BEL_Matematika.pdf 5_b_BEL.pdf
4_a_BEL_Matematika.pdf 5_b_Matematika.pdf
4_b_BEL_Matematika.pdf 6_a_BEL.pdf
  6_a_Matematika.pdf
  6_b_BEL.pdf
  6_b_Matematika.pdf
  7_a_BEL.pdf
  7_a_HOOS.pdf
  7_a_Matematika.pdf
  7_b_Matematika.pdf
   

 

   

 Powered by webprint.bg.