eco farming logo

Проект ЦОУД

В ОУ "Васил Левски" -  с. Рогош са създадени условия за целодневна организация на учебния ден по Проект  на МОМН BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, съфинансиран ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г.

 Powered by webprint.bg.