eco farming logo

COVID-19

Уважаеми родители и ученици!


Информирам Ви, че към днешна дата, 06.03.2021г., с положителен тест за Ковид 19 е  едно дете от 7. клас. Детето е било на училище последно на 02.03.2021г. Всички ученици, които са били контактни на 01.03 и 02.03 март ще са в карантина от датата на последния контакт на 02.03. 2021г. за 10 дни до 11.03.2021г. - четвъртък вкл. Цялата паралелка 7. клас преминава в обучение от разстояние в електронна среда, неприсъствено, от 08.03.2021г. - понеделник до 11.03.2021г. - четвъртък вкл.  Учебните занятия за учениците от 1. до 4. класове и от 6. класове продължават нормално присъствено. Предприети са всички необходими действия и няма място за безпокойство.

Бъдете здрави!
 


Уважаеми, родители, колеги и ученици!

От днес имаме едно карантинирано дете от 6.а клас с положителен тест за Ковид 19. Детето е добре и без симптоми. Контактните деца от класа ще бъдат карантинирани за 10 дни, считано от 23.11.2020.

Пазете се и бъдете здрави!

От ръководството


 

Уважаеми, родители и ученици!


Информираме Ви, че към днешна дата, 15.11.2020г., под карантина е поставено едно дете от 7. клас, заради контакт с близък с положителен тест за Covid-19. НЕ е необходимо карантиниране на цялата паралелка. Учебните занятия за всички ученици продължават нормално. Предприети са всички необходими действия и няма място за безпокойство. Бъдете здрави!


 

Уважаеми, родители и ученици!

Уведомяваме Ви, че на 07.11. 2020г. един от педагогически ни специалисти от начален етап е дал положителен резултат за COVID-19. Колегата за последно е била на работа на 06.11.2020г.
По преценка на РЗИ -Пловдив е поставена под карантина една паралелка - 2 клас.
Направена е дезинфекция на цялото училище и класните стаи.
Колегата ни си е вкъщи и се чувства добре.
Не е допуснала незащитен контакт с учениците и персонал.
Карантинирани са и двама ученици, като контактни със заразен близък – един от начален етап и един от прогимназиален.
Напомняне на всички да бъдем отговорни, да не забравяме маските си и да ги носим, както е регламентирано!!!
Бъдете здрави!
Ръководството на ОУ „Васил Левски“ с. Рогош

 

Уважаеми родители и ученици!
 
Информираме Ви, че към днешна дата, 3.11.2020г., в училището нямаме заболели от Covid-19. Под карантина е поставено едно дете, заради контакт с близък с положителен тест за Covid-19. НЕ е необходимо карантиниране на цялата паралелка. Детето е без симптоми и се чувства добре. Учебните занятия за всички ученици продължават нормално. Предприети са всички необходими действия и няма място за безпокойство.
 
 
Поздрави, 
Виолета Христодулова

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

 

Даваме старт на една необичайна година, в която на първо място искаме да подсигурим безопасна среда по време на пребиваването на учениците в училище.

Приели сме правила на работа в учебното заведение в уловията на COVID 19, най-важните неща които трябва да знете са следните:

Безкомпромисно спазване на общите здравни мерки.

 

Създали сме вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията

 1. По отношение на материалната база:

 

 1. Осигуряват се необходимите материали за спазване на здравните изисквания - дезинфектанти за ръце и повърхности с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие, течен сапун, хартия за подсушаване на ръцете.
 2. На входовете на  ОУ “Васил Левски” с. Рогош се поставени стелки, които се напояват с дезинфектант сутрин и обед, а при горещо време на 3 часа по преценка на чистач-хигиенистите.
 3. Дезинфектанти се разролагат на мивката във всяка класна стая/кабинет, а в санитарните възли - течен сапун и еднократни кърпи.
 4. Засилена дезинфекция на бюра (чинове, бели дъски и маси) и предметите (телефони, клавиатури), санитарните възли, дръжките на вратите, бюрата, чиновете, масите и всички често докосвани повърхности и санитарни помещения минимум 2 пъти на ден, като първият път е сутрин преди започване на учебните занятия, а последния в края на работното време за съответната класна стая/кабинет. Дезинфекции се правят и при поискване, както и при замърсяване.
 5. Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, компютърни кабинети, в които повърхностите, мишките, клавиатурите се дезинфекцират във всяко междучасие.
 6. Тоалетните се почистват с почистващи препарати и се дезинфекцират поне два пъти дневно.

 

2. По отношение съблюдаване на лична хигиена и на лични предпазни средства на работещите и учащите в училище.

 1. Изготвен е  график на учебните занятия, в който съблюдават следните изисквания:
 • минимално допирни точки (засичане) на паралелките в коридора – организация на учебен ден и часови график
 • влизане в сградата сутрин от различни входове при започване на учебни занятия - график за дежурство с конкретни изисквания към дежурните учители
 • стъпаловидно голямо междучасие.
 • провеждане на учебни занятия във физкултурния салон само от един клас

 

 1. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове) е задължително в общите закрити части на учебната сграда бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за училището лица;
 2. Носенето на маска или шлем в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) е задължително за учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 3. Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
 4. Ползването на маска в двора на училището е препоръчително при по-големи групи.
 5. Маските за учениците се осигуряват техните родители.
 6. В сградата и в двора на училището не се допускат родители, с изключение на родителите на първокласниците, които се допускат в двора, но не и в сградата на училището.
 7. Влизането на децата и учениците в сградата на училището се извършва при спазване на разстояние между учениците и след проведен медицински филтър. С цел спазване на физическа дистанция между децата и учениците в училище ще се влиза в сега съществуващият т.нар. главен вход като строго се спазва изискването дежурните учители да следят за спазване на разстояние между учениците и недопускане на контакти на ученици от различни класове.
 8. Медицинско лице ще присъства в училище по график, като работата му се подпомага от учителите, които влизат в първия учебен час и могат да му подадат обратна информация за общото състояние на учениците.
 9. При провеждането на учебните часове и на заниманията по интереси в класните стаи се осигурява, при възможност, отстояние между присъстващите. Всяки клас се установява в отделна класна стая.
 10. Всеки учебен час да започва с 5-минутен разговор с учениците за спазване на правила за строга лична хигиена. Да посъветват учениците да избягват местата, където обикновено има много хора, да избягват физически контакт с другите ученици и педагогическите специалисти от отделните класове.

ВАЖНО: Ако развият дори лека настинка или слаба висока температура (над 37,3 градуса), трябва да си останат у дома и да се изолират от други хора. Това означава да избягват близък контакт (един метър или по-малко) с други хора, включително членове на семейството. Трябва също да се обадят по телефона на личния си лекар или на местната здравна служба и да им предоставят информация за това какви са симптомите и с кого са се срещали.

 1. Учителят, проветрява класната стая в края на урока, по време на излизане в почивки, а лицата, които отговарят за хигиената в сградата, проветряват всички помещения често за поне 10 мин - сутрин, преди пристигане на учениците, при почистване на помещенията и в края на работния ден.

 

3. По отношение на комуникацията с родителите и преминаване на дистанционно обучение при констатиран случай на зараза в паралелка или учител в училище.

 1. Класните ръководители чрез е-мейл, телефон или чрез онлайн-социалните групи за общуване да информира родителите с настоящите Правила, и с„действията, които следва да се предприемат в случай че се установи заразяване в паралелката.
 2. Родителите не водят детето си в училище, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура и за това уведомява класния ръководител.
 3. Родителите подкрепят усилията на училището за спазване на правилника, хигиенно и психично здраве на детето си;
 4. Родителите организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на грипоподобно заболяване;
 5. В случай на установен положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик, родителите информират незабавно директора на училището.
 6. Родителите придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 7. Родителите осигуряват поне два броя маски на детето си и уведомяват класния ръководител, че детето трябва да е постоянно с маска (да не я сваля по време на урока), в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
 8. В сградата се допускат само външни лица и родители, които имат нужда от административна помощ и които носят лични предпазни средства – маска.
 9. Административни услуги няма да се предоставят на лица, които не отговарят на разпоредбите на тези Правила.

 

4. По отношение на провеждане обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) на ученик или паралелка при карантина.

 

При съмнения за грипоподобно заболяване по време на учебни занятия в училище, учителят или самият ученик незабавно търси консултация с медицинското лице. По решение на медицинското лице се уведомяват, родителите на ученика, а самия той се поставя в изолация в лекарския кабинет. Прилага се протокол № 1

При докадване на заболяване, за което е необходимо карантиране на ученик/паралелка, директорът, класния ръководител, учителите преподаващи на ученика/паралелката съвместно с родителите, съгласуват формата, начина и времето на провеждане обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) съгласно ЗПУО. Прилага се протокол № 2.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска и по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока.

Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая).

Ученикът не подлежи на оценяване. Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна.

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

За ученик/клас преминал на дистанционно обучение задължително се предвиждат консултации с училищния психолог и ако се налага и с ресурсен учител.

 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СЕ СПРАВИМ!

 

 

ВИОЛЕТА ХРИСТОДУЛОВА

Директор

 

Правила за работа В условия на COVID-19: свали файл

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището: свали файл

Протокол за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда: свали файл

 Powered by webprint.bg.