Графици на Основно училище "Васил Левски"

График за провеждане на часове по БДП

През учебната 2023/2024 г. – I учебен срок за ПЕ

График за провеждане на часове по БДП

През учебната 2023/2024 г. – I учебен срок за НЕ

График на класните работи

За I срок на учебната 2023/2024 г.

График на учебните часове от I-ви до VII-ми клас

I учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График за ДЧ

Допълнителен час на класа за работа и консултации през учебната 2023/2024 г., І учебен срок за НЕ

График за провеждане на учебен час за спортни дейности

и ползване на спортно - материалната база за учебната 2023/2024 г., I учебен срок, НЕ

Седмично разписание на часовете - НЕ

І-ви учебен срок, учебна 2023/2024 г.

Седмично разписание на часовете - ПЕ

І учебен срок, учебна 2023/2024 г.

График за допълнителен час на класа

ДЧ на класа за работа и консултации през учебната 23/24 г., І учебен срок за НЕ и ПЕ

График на контролните работи

За I срок на учебната 2023/2024 г.

График на консултациите

За I срок на учебната 2023/2024 г.

Седмично разпределение на дейностите в групите ЦДО

За учебната 2023/2024 г.– II учебен срок

График за провеждане на часове по БДП

През учебната 2023/2024 г. – II учебен срок за НЕ

График за провеждане на часове по БДП

През учебната 2023/2024 г. – II учебен срок за ПЕ

График за ДЧ

Допълнителен час на класа за работа и консултации през учебната 2023/2024 г., ІI учебен срок

График за провеждане на учебен час за спортни дейности

и ползване на спортно - материалната база за учебната 2023/2024 г., I учебен срок, НЕ

График за допълнителен час на класа

ДЧ на класа за работа и консултации през учебната 23/24 г., ІI учебен срок за НЕ и ПЕ