Графици на Основно училище "Васил Левски"

График за провеждане на часове по БДП

НЕ за учебната 2021/2022г. – II учебен срок

График за класни работи

За II срок на учебната 2021/2022г. ОУ "Васил Левски"

График за консултации и допълнителна работа с учениците

IІ учебен срок на учебната 2021/2022г. – НЕ

График за контролни работи

За II срок на учебната 2021/2022година. Начален етап

График за контролни работи

За II срок на учебната 2021/2022г. - Прогимназиален етап

Седмично разпределение на групите ЦДО

За учебната 2021/2022г. – II учебен срок

Седмично разписание на часовете - НЕ

IІ учебен срок, учебна 2021/2022г.

Седмично разписание на часовете - ПЕ

ІI учебен срок, учебна 2021/2022г.

График за провеждане на учебен час за спортни дейности

и ползване на спортно - материалната база за учебната 2021/2022г., НЕ II учебен срок