Квалификации и обучения

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Тема на обучението: “Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес”.
Място на провеждане: К.К Слънчев бряг, хотел “Палацо”.
Наименование на обучителната организация: вътрешно институционално.
Период на провеждане: 05.07.2022 г., от 9:20 ч. до 17:00 часа.
Брой педагогически специалисти: 19
Тема на обучението:  „Обърната класна стая“
Място на провеждане: ОУ „Васил Левски“ с. Рогош
Период на провеждане: 07.09.2022 г., от 9:00 ч. до 17:00 часа.
Наименование на обучителната организация: Център за опит и идеи „Салве“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 21 
Тема на обучението: „Как да оказваме първа долекарска помощ на пострадал“
Място на провеждане: ОУ „Васил Левски“ с. Рогош
Период на провеждане: 13.09.2022 г., от 9:00 ч. до 17:00 часа. Наименование на обучителната организация: Център за професионално обучение „Информа“                 Брой  специалисти: 34
Тема на обучението:  Курс „Методика на обучението по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Тема на обучението:  Курс „Специфични умения за работа в комисия по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 4 
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Тема на обучението:  Курс „Актулани проблеми на обучението по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 2 
Тема на обучението:  Курс „Интергративен характер на обучението по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Брой педагогически специалисти, заявили желание: 2
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Тема на обучението:  „Методи и инструменти за повишаване на ангажираността и мотивацията на учениците – практически насоки“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане: 07.12 – 08.12.2022г. – частично присъствена
Наименование на обучителната организация:  „Школо“ ООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 3 участника
Тема на обучението „Утвърждаване на учителския авторитет – между властта и свободата“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда – Школо виртуалано училище.
Период на провеждане: 10.12.2022г. – от 9.00 до 16.00ч. присъствена
Наименование на обучителната организация:  „Школо“ ООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 участник
Тема на обучението:  “Училище в облака: Администриране и управление“ 
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда.
Период на провеждане: 04.01.2023г.- 06.01.2023г. – от 15.00 до 18.00ч.
Наименование на обучителната организация:  Център на творческо обучение
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 2 участника
Тема на обучението:  “Училище в облака. Въведение“
 Място на провеждане: присъствено в ОУ „Васил Левски“ с. Рогош .
Период на провеждане: 01.02.2023г.- 02.02.2023г. – от 9.00 до 16.30ч.
Наименование на обучителната организация:  Център на творческо обучение
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 22 участника
Тема на обучението:  „Готовността на педагогическите специалисти за осъществяване на приобщаващо образование“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда – MS Teams.
Период на провеждане: 10.04.2023г. – от 9.30 до 16.30ч.
Наименование на обучителната организация: „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ”  ЕООД
 Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 26 участника