Квалификации и обучения

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Тема на обучението: „Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес“.
Място на провеждане: К.К Слънчев бряг, хотел „Палацо“.
Наименование на обучителната организация: вътрешно институционално.
Период на провеждане: 05.07.2022 г., от 9:20 ч. до 17:00 часа.
Брой педагогически специалисти: 19 участници
Тема на обучението:  „Обърната класна стая“
Място на провеждане: ОУ „Васил Левски“ с. Рогош
Период на провеждане: 07.09.2022 г., от 9:00 ч. до 17:00 часа.
Наименование на обучителната организация: Център за опит и идеи „Салве“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 21 участници 
Тема на обучението: „Как да оказваме първа долекарска помощ на пострадал“
Място на провеждане: ОУ „Васил Левски“ с. Рогош
Период на провеждане: 13.09.2022 г., от 9:00 ч. до 17:00 часа. Наименование на обучителната организация: Център за професионално обучение „Информа“                 Брой  специалисти: 34-ма
Тема на обучението:  Курс „Методика на обучението по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: един 
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Тема на обучението:  Курс „Специфични умения за работа в комисия по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: четирима 
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Тема на обучението:  Курс „Актулани проблеми на обучението по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: двама
Тема на обучението:  Курс „Интергративен характер на обучението по БДП“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане:  27.09 – 27.12.2022г.
Брой педагогически специалисти, заявили желание: двама
Наименование на обучителната организация:  Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Център за продължаващо обучение.
Тема на обучението:  „Методи и инструменти за повишаване на ангажираността и мотивацията на учениците – практически насоки“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда
Период на провеждане: 07.12 – 08.12.2022г. – частично присъствена
Наименование на обучителната организация:  „Школо“ ООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 3-ма участници
Тема на обучението „Утвърждаване на учителския авторитет – между властта и свободата“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда – Школо виртуалано училище.
Период на провеждане: 10.12.2022г. – от 9.00 до 16.00ч. присъствена
Наименование на обучителната организация:  „Школо“ ООД
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 1 участник
Тема на обучението:  “Училище в облака: Администриране и управление“ 
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда.
Период на провеждане: 04.01.2023г.- 06.01.2023г. – от 15.00 до 18.00ч.
Наименование на обучителната организация:  Център на творческо обучение
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 2-ма участници
Тема на обучението:  “Училище в облака. Въведение“
 Място на провеждане: присъствено в ОУ „Васил Левски“ с. Рогош .
Период на провеждане: 01.02.2023г.- 02.02.2023г. – от 9.00 до 16.30ч.
Наименование на обучителната организация:  Център на творческо обучение
Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 22-ма участници
Тема на обучението:  „Готовността на педагогическите специалисти за осъществяване на приобщаващо образование“
Място на провеждане: дистанционно в онлайн среда – MS Teams.
Период на провеждане: 10.04.2023г. – от 9.30 до 16.30ч.
Наименование на обучителната организация: „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ”  ЕООД
 Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 26-ма участници
Тема на обучението: „Емоционална компетентност“
Място на провеждане: присъсътвено в гр. Поморие и дистанционно в онлайн среда -MS Teams
Период на провеждане: 30.06.2023-02.07.2023 присъствено и от 03.07.2023 до 12.07.2023 онлайн
Наименование на обучаващата организация: „ЕВРОКЛАС КОНСУЛТ“
Брой педагогически и непедагогически специалисти, заявили желание да участват: 33- ма участници
Тема на обучението: Разработване на STEM уроци
Място на провеждане: ОУ „Васил Левски“, с. Рогош
Период на провеждане 31.10. 2023- 31.10.2023 г. – присъствено
Наименование на обучаващата организация: „Уча.се“
Брой педагогически специалисти, заявили участие: 24-ма участници
Тема на  обучението: „Социалната компетентност на работещите в образователната институция и изграждане на ефективни взаимоотношения“
Място на провеждане: ОУ „Васил Левски“, с. Рогош
Период на провеждане: 25.03.2024 г.- 25.03.2024 г., присъствено
Наименование на обучаващата организация: „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ“ ЕООД
Брой педагогически специалисти, изявили желание за обучение– 25