Документи за Основно училище "Васил Левски"

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Училищни учебни планове 2022/23 г.
Правилник за устройството и дейността на ОУ „Васил Левски“
Правилник за вътрешния трудов ред
Календар за спортни дейности
Етичен кодекс
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за целодневна организация на учебния ден
Мерки за повишаване качеството на образованието
Актуализирана план-програма БДП 2022/2023

Стратегия

За развитие на училището

Годишен план

Годишен план

Програма

За предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Етичен кодекс

Етичен кодекс

Програма

За целодневна организация на учебния ден

Правилник

За вътрешния трудов ред

Мерки

За повишаване качеството на образованието

Календар

За спортни дейности

Програма за превенция

На ранното напускане на училище

График

на контролни и класни работи през II-ри срок