Документи за Основно училище "Васил Левски"

Документи

Стратегия за развитие на училището:
Годишен план:
Училищни учебни планове 2021/22 г.:
Правилник за устройството и дейността на ОУ „Васил Левски“
Правилник за вътрешния трудов ред
Календар за спортни дейности
Етичен кодекс
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за целодневна организация на учебния ден
Мерки за повишаване качеството на образованието
Актуализирана план-програма БДП 2021/2022

Стратегия

За развитие на училището

Годишен план

Годишен план

Правилник

За вътрешния трудов ред

Календар

За спортни дейности

Етичен кодекс

Етичен кодекс

Програма за превенция

На ранното напускане на училище

Програма

За предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма

За целодневна организация на учебния ден

Мерки

За повишаване качеството на образованието