Документи за Основно училище "Васил Левски"

Документи

Стратегия за развитие на училището
Годишен план
Училищни учебни планове 2023/24 г.
Правилник за устройството и дейността на ОУ „Васил Левски“
Правилник за вътрешния трудов ред
Календар за спортни дейности
Етичен кодекс
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за целодневна организация на учебния ден
Мерки за повишаване качеството на образованието
Актуализирана план-програма БДП 2023/2024

Стратегия

За развитие на училището

Годишен план

Годишен план 2023/2024

Правилник

за вътрешния трудов ред 2023/2024

Правилник за устройството и дейността

на ОУ „Васил Левски“ 2023/2024

Програма

За предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Етичен кодекс

Етичен кодекс на ОУ "Васил Левски" 2023/2023

Програма

за целодневна организация на учебния ден 2023/2024

Програма за превенция

На ранното напускане на училище

ПЛАН ЗА

за насърчаване и повишаване на грамотността 2023/2024

Календар

за спортни дейности 2023/2024